Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Lien Vossen haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Lien Vossen heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Lien Vossen zijn gemaakt, degene die verplicht is tot betaling voor de dienstverlening van Lien Vossen volgens het overeengekomen tarief.

1.3 Lien Vossen: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 70682860 levert Lien Vossen diensten op het gebied van coaching, trainingen, retraites, workshops en social media.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Lien Vossen haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Lien Vossen kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeengekomen met Lien Vossen.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer waarbij derden worden betrokken.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De betrokken partijen zullen in dat geval overleg plegen om tot overeenstemming te komen over vervangende bepalingen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Lien Vossen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Lien Vossen zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Lien Vossen is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt Lien Vossen zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Lien Vossen te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Lien Vossen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Lien Vossen, dan wel door het schriftelijk, mondeling en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging. Voor online betalingen geldt dat de bestelling tevens de opdrachtbevestiging is.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Lien Vossen uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Lien Vossen, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Lien Vossen een aanvang is gemaakt.

 

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Lien Vossen de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Lien Vossen zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat Lien Vossen niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

 

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Lien Vossen hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Lien Vossen is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Lien Vossen zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk en/of digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Lien Vossen overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Lien Vossen verschuldigd.

7.2 Indien een coachee / deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Lien Vossen. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Lien Vossen nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren, met inachtneming van wettelijke plichten en rechten.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lien Vossen.

 

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Lien Vossen staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Lien Vossen voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen op de website, in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Lien Vossen en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Lien Vossen steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Lien Vossen kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Lien Vossen over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Lien Vossen worden opgeschort, dit zonder dat Lien Vossen dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Lien Vossen in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Lien Vossen of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Lien Vossen te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Lien Vossen gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Lien Vossen plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Lien Vossen gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

9.7 Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

9.8 Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

9.9 Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

 

 

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Lien Vossen toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden en -kosten:

Coachingsessie

  • Meer dan 24 uur van tevoren schriftelijke melding: 0% van de overeengekomen opdrachtsom
  • Minder dan 24 uur van tevoren schriftelijke melding: 100% van de overeengekomen opdrachtsom
  • No show: 100% van de overeengekomen opdrachtsom Lien Vossen.

Training / retraite / workshop

  • Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  • Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  • Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
  • Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

Coachingsprogramma

  • Minder dan 14 dagen na start van het programma via schriftelijke melding en overhandiging van gemaakte opdrachten en oefeningen module 0 + 1: 0% van de overeengekomen opdrachtsom
  • Meer dan 14 dagen na start van het programma: 100% van de overeengekomen opdrachtsom

10.1 Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Lien Vossen zijn doorgegeven.

10.2 Lien Vossen heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Lien Vossen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld minus de aanbetaling van €75,00. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

10.3 Lien Vossen heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

 

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele later additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Lien Vossen desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Lien Vossen mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Lien Vossen houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Lien Vossen en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Lien Vossen geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Lien Vossen nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Lien Vossen rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 5). Desalniettemin committeert Lien Vossen zich aan de hoogste kwaliteit coaching door zich te blijven ontwikkelen in haar vakgebied.

13.3  Lien Vossen zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.

13.4 Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Lien Vossen is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

13.5 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Lien Vossen. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Lien Vossen voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Lien Vossen. Datzelfde geldt ook voor de door Lien Vossen uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Lien Vossen. Op alle door Lien Vossen ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Lien Vossen is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Lien Vossen houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen e/o wettelijke verplichtingen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Hoewel Lien Vossen er alles aan zal doen om dit te voorkomen, zal een bevoegde Nederlandse rechter uitspraak doen in geval van geschillen.

 

ARTIKEL 17. MEDISCHE DISCLAIMERS

17.1 De lichamelijke  activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

17.2 Meldt voorafgaande aan de activiteit altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

17.3 Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

 

ARTIKEL 18. HUISREGELS RETRAITE

18.1 Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.

18.2 Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Lien Vossen is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

18.3 Lien Vossen heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

18.4 Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Lien Vossen niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

18.5 Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Lien Vossen.

 

 

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.